EGZAMIN TEORETYCZNY Celem tego egzaminu jest sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania i czynności kontrolno - obsługowych pojazdu oraz zasad udzielania pierwszej pomocy (przedlekarskiej). Termin egzaminu Klient ustala w chwili składania wymaganych dokumentów w Dziale Obsługi Klienta. W DOK osoba zdająca otrzymuje wydruk, w którym zapisane są jej dane personalne, a także data i godzina egzaminu, kategoria, o którą się ubiega oraz grupa, w której będzie zdawać egzamin. PRZEBIEG EGZAMINU TEORETYCZNEGO Na egzamin osoba zdająca zgłasza się w poczekalni ośrodka we wcześniej ustalonym terminie. Musi mieć przy sobie dowód osobisty umożliwiający identyfikację osoby, a w przypadku obcokrajowca paszport i kartę pobytu. Egzamin przeprowadzany jest przy użyciu komputerów. Każdy zdający zajmuje stanowisko z numerem odpowiadającym jego numerowi na liście (lista wywieszona jest na tablicy ogłoszeń obok sali). Po zajęciu stanowisk przez osoby zadające i sprawdzeniu tożsamości, egzaminator przedstawia zasady egzaminu i określa: zakres, formę i czas trwania egzaminu kryteria oceny egzaminu sposób udzielania odpowiedzi i dokonywania poprawek informacje o zakazie posługiwania się wszelkimi pomocami bądź opuszczania sali bez zgody egzaminatora, pod groźbą przerwania egzaminu i uzyskania wyniku negatywnego ZADANIA EGZAMINACYJNE W RUCHU DROGOWYM 1. Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego 2. Jazda drogami dwukierunkowymi jedno- i dwujezdniowymi: a) o różnej liczbie wyznaczonych i nie wyznaczonych pasów ruchu, b) posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości. 1. Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i nie wyznaczonych pasów ruchu. 2. Przejazd przez skrzyżowania: a) równorzędne (trzy i czterowlotowe), b) oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A7, B 20, D1 oraz w połączeniu z tabliczkami T6a i c), c) z sygnalizacją świetlną, d) na których ruch odbywa się wokół wyspy, e) dwupoziomowe 1. Przejazd przez przejścia dla pieszych 2. Wykonanie manewrów: a) parkowanie prostopadłe lub skośne – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), 1. miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej, 2. po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu), 3. parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego, lub, b) parkowanie równoległe pomiędzy dwoma pojazdami wjazd tyłem wyjazd przodem(manewr jest wykonywany jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania – możliwa jedna korekta toru jazdy) 1. miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej, 2. długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2 krotność długości pojazdu egzaminacyjnego, 3. w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy, 4. po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, 5. w przypadku kiedy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik. c) zawracanie na drodze jedno jezdniowej – dwukierunkowej – możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.) – zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego. 1. miejsce do zawracania wyznacza egzaminator. 1. Przejazd przez torowisko tramwajowe i kolejowe oraz obok przystanku tramwajowego**) i autobusowego 2. Wykonanie manewrów: zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, prawo, oraz zawracania na skrzyżowaniu, 3. Minimalny czas trwania jazdy w ruchu drogowym dla kat. B -- 40 min OCENA EGZAMINU Egzaminator zwraca szczególną uwagę na: 1. sposób wykonywania manewrów na drodze; 2. zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego; 3. umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze; 4. skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia; 5. dynamikę i kulturę jazdy; 6. sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem. Po zakończeniu egzaminu praktycznego dla osoby egzaminator: 1. informuje ją o wyniku egzaminu, a jeżeli wynik jest negatywny - podaje przyczyny jego uzyskania; 2. wpisuje wynik egzaminu do listy osób zakwalifikowanych na egzamin; 3. przekazuje jej wypełniony arkusz przebiegu egzaminu praktycznego jeżeli wynik tego egzaminu jest negatywny. Jeżeli wynik egzaminu jest pozytywny arkusz przeprowadzonego egzaminu dołącza się do listy osób zakwalifikowanych na egzamin.
OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW Telefon: kom. 691019274
Aktualności Fotogaleria Ciekawe linki Strona główna Kontakt Oferta szkoleń
facebook